TECOM – OPROGRAMOWANIE DLA PRZEDSZKOLA

REJESTRACJA I KALKULACJA CZASU POBYTU WYCHOWANKA

ZARZĄDZANIE ODPŁATNOŚCIAMI (ŻYWIENIE, POBYT, POTRĄCENIA, ZALEGŁOŚCI, ZAJĘCIA DODATKOWE)

AUTOMATYCZNE GENEROWANIE RAPORTÓW

MINIMALIZACJA CZASU ZWIĄZANEGO Z TRADYCYJNYM PROWADZENIEM LIST ODPŁTNOŚCI

PRZEJRZYSTOŚĆ I PROSTOTA OBSŁUGI

1

Lista dzieci

Pozwalaja aktualizować listę dzieci uczęszczających do przedszkola. Oprócz imienia i nazwiska, na liście przechowywane są informacje o przypisanej dziecku karcie identyfikacyjnej (RCP), oddziale do którego dziecko uczęszcza, czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jego stawce żywieniowej (nie wszystkie dzieci spożywają wszystkie posiłki), ewentualnej bonifikacie (50%) w opłacie stałej (rodzeństwo), oraz typie płatności (przelew, gotówka).

2

Lista odpłatności

Lista ta generowana jest w sposób automatyczny i przetwarzana dynamicznie. Jakiekolwiek zmiany w ustawieniach programu (np. zmiana stawki żywieniowej), przypisaniu dziecka do różnych grup obciążeń (inna stawka żywieniowa, inny czasu pobytu), czy też lokalne zmiany w samej liście (zmiana liczby dni potrąceń, zwrot całości lub części opłaty stałej, itp.), znajdują swoje natychmiastowe odzwierciedlenie w nieedytowalnych kolumnach zbiorczych. Z listą odpłatności powiązane jest przyjmowaniem opłat.

3

 Lista obecności

Moduł ten służy zarówno do prowadzenia typowej listy obecności, jak również może być wykorzystany tylko do rejestrowania i naliczania godzin nadliczbowych. Coraz częściej przy drzwiach wejściowych do przedszkola montowane są systemy RCP (Rejestracja Czas Pobytu). Możliwość importu danych z systemu, bezpośrednio na listę obecności programu, pozwala rozliczać rzeczywisty czas pobytu dziecka w placówce. Można oczywiście robić to ręcznie, lecz jest to metoda czasochłonna.

4

 Ustawienia

Możliwość zmiany większości parametrów pracy programu, pozwala stosować go praktycznie w dowolnych warunkach. Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość podziału godzin pobytu na podstawowe, dodatkowe i nadgodziny, możliwość ustalenia liczby godzin podstawy programowej, wielkości odsetek i rozpoczęcia dnia ich naliczania, możliwość ustalenia metody rozliczania odpłatności (Kartoteka, Kartoteka + Nadgodziny, Kartoteka + Całkowity czas pobytu), pozwalają dostosować funkcjonowanie programu do różnych uchwał organów założycielskich.

5

Wydruki

Informacje dla rodziców o wpłatach (kwitariusz),

Blankiet wpłaty (wypełniony blankiet przelewu),

Dowód wpłaty (potwierdzenie dokonania płatności),

Wykonane płatności (wszystkie historyczne wpłaty na konto wskazanego dziecka),

Raport kasowy (gotówka zebrana w okresie, w formie blankietu przelewu),

Zestawienie zbiorcze stanu płatności,

Odpłatność wg listy,

Lista z podziałem na czas pobytu,

Dzienna lista obecności (z podziałem na oddziały).

Wdrożenie w ciągu 2 spotkań


Trzygodzinny cykl prac szkoleniowo-wdrożeniowych:

 1.Instalacja i konfiguracja programu na komputerze wskazanym przez kontrahenta – czas trwania 0,5 godziny

 2.Szkolenie część pierwsza – czas trwania 1,5 godziny

uzupełnienie parametrów podstawowych (tablice, liczby)

wprowadzenie listy dzieci (grupy, wychowawcy)

obecności

3.Szkolenie część druga – czas trwania 1,5 godziny

lista odpłatności ( nawigacja po liście, zamykanie listy odpłatności)

opłaty (rejestracja płatności, przelewów)

generowanie nowego miesiąca

wydruki i raporty